image

Přehled aktuálních dotacípro rodinné domy

Oprav dům po babičce - Nová dotace NZÚ

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Podpora je poskytována Fondem:

- ex post formou dotace u žádosti podaných po realizaci opatření;
- ex ante formou zálohy u žádosti podaných před dokončením realizace opatření

Žádost musí povinně obsahovat opatření v oblasti podpory A – zateplení, k tomuto opatření lze doplnit další opatření z ostatních oblasti podpory.

Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Na co máte nárok?

Podpora pro zateplení - podoblast A

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Maximální výše dotace je 950 tis. Kč.

DÍLČÍ
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 600 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 2 200 Kč/m2
Podlahy na terénu 800 Kč/m2
ZÁKLAD
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 800 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 3 000 Kč/m2
Podlahy na terénu 1 050 Kč/m2
OPTIMÁLNÍ
Obvodové stěny, střechy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 1 300 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 4 900 Kč/m2
Podlahy na terénu 1 700 Kč/m2
Stínící technika 1 500 Kč/m2
Základní podpora 25 000 Kč/žádost

Podpora pro novostavby - podoblast B

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Platnost 2021 - 2030
Podoblast Pasiv+
Výše dotace 535 000 Kč

Výměna hlavního zdroje tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel.

Oblast Typ zdroje tepla Max. dotace
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody 100 000 Kč
TCV Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění bez ohřevu vody 80 000 Kč
TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a ohřev vody 80 000 Kč
TCA Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění bez ohřevu vody 60 000 Kč
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč
Kamna Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 Kč
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000 Kč
TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění a ohřev vody 140 000 Kč
TCK Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění bez ohřevu vody 120 000 Kč

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.
Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Instalované části systému FVE Max. dotace
Minimální instalace výkonu 2 kWp 60 000 Kč
Minimální instalace výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 60 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

Adaptace na měnící se klima

Zelené střechy - Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Opatření Max. dotace
Extenzivní zelená střecha, sklon < 15° 800 Kč/m2
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 900 Kč/m2
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1 000 Kč/m2
Šikmá zelená střecha, sklon > 15° 1 000 Kč/m2

Další podporované technologie

Řízené větrání s rekuperací - Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
VZT Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody - Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000 Kč
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5000 Kč/odběrné místo,
max. 15 000 Kč

E-mobilita - Dotace na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
E-mobilita Technologie pro dobíjení elektromobilu 15 000 Kč/dům

Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
SOL + Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním 60 000 Kč
SOL Solární termický ohřev teplé vody 45 000 Kč
FV Fotovoltaický ohřev teplé vody 45 000 Kč
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 45 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus za realizaci opatření v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a v krajích MSK, KVK,ÚLK + 10%

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu