OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Způsob oznámení

Pokud se domníváte, že ve společnosti Efektivní dům s.r.o. dochází nebo má dojít k protiprávnímu jednání, máte možnost jej v souladu se zákonem č. zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oznámit. Doporučujeme přednostní využití vnitřního oznamovacího systému, a to následujícími způsoby:

  1. písemně (elektronicky) na e-mailovou adresu whistleblowing@muj-ed.cz, nebo
  2. písemně (poštou) na adresu Hlučínská 1177, 702 00 Ostrava. V případě podání oznámení poštou je potřeba obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT – whistleblowing “, nebo
  3. telefonicky na čísle +420 739 910 084, nebo
  4. na osobní schůzce s určenou příslušnou osobou, kterou je ve společnosti Efektivní dům s.r.o. Andrea Tobolová, e-mail: whistleblowing@muj-ed.cz, tel. +420 739 910 084. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Uvedené kontakty jsou určeny pouze pro zaměstnance společnosti a pro osoby, které pro společnost vykonávají či dříve vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně se o tuto činnost ucházely. Kontakty nejsou určeny pro podávání reklamací nebo stížností.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému. Vnějším oznamovacím systémem pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Finančním analytickým úřadem (https://fau.gov.cz/kontakty). Vnějším oznamovacím systémem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Informace před podáním oznámení

O přijetí Vašeho oznámení budete vyrozuměni nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení, nepodáte-li oznámení anonymně bez uvedení kontaktní e-mailové adresy.

Oznámení bude posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že bude posouzeno jako důvodné, bez zbytečného odkladu příslušná osoba navrhne statutárnímu orgánu společnosti Efektivní dům s.r.o. opatření k předejití a nápravě protiprávního vztahu. O výsledku posouzení budete vyrozuměn/a do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Budeme Vás také informovat, pokud na základě Vašeho oznámení přijmeme nápravná opatření. Vaši totožnost nesdělíme třetí osobě bez Vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však Vaši totožnost musíme sdílet s orgány veřejné moci. Při takovém postupu Vás budeme předem informovat. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky. Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

Vaše oznámení

Neuvádějte osobní údaje, které nejsou pro oznámení relevantní. Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Efektivní dům s.r.o.

Jméno a příjmení (nepovinné)

Jméno a příjmení (nepovinné)

Datum narození (nepovinné)

Datum narození (nepovinné)

Je pole vyplněno správně?

E-mail (nepovinné)

E-mail (nepovinné)

Podrobný popis protiprávního jednání*

Označení dotčených osob a jejich rolí, popř. parametrů, které umožní dotčené osoby identifikovat; jména případných dalších osob, které mohou ve věci oznámení podávat relevantní informace

Přílohy (podklady dokládající možné protiprávní jednání)

upload-icon

Přetáhněte soubor, nebo klikněte pro výběr

add-icon

Odesláno

Potvrzujeme Vám přijetí Vašeho oznámení. Oznámení bude posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že bude posouzeno jako důvodné, bez zbytečného odkladu příslušná osoba navrhne statutárnímu orgánu společnosti Efektivní dům s.r.o. opatření k předejití a nápravě protiprávního vztahu. O výsledku posouzení budete vyrozuměn/a do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Budeme Vás také informovat, pokud na základě Vašeho oznámení přijmeme nápravná opatření. Vaši totožnost nesdělíme třetí osobě bez Vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však Vaši totožnost musíme sdílet s orgány veřejné moci. Při takovém postupu Vás budeme předem informovat. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.