logo

Podmínky akce | Garance nejnižší ceny od ed.

„Garantujeme Vám dorovnání konkurenční cenové nabídky fotovoltaické elektrárny a dodatečnou slevu 10.000,- Kč na stejnou nebo obdobnou sestavu fotovoltaické elektrárny.“

Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto dokumentu je úprava podmínek akce společnosti Efektivní dům s.r.o., IČ: 27855252, DIČ: CZ 27855252, se sídlem Hlučínská 1177, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 31815 (dále jen „pořadatel“), jejímž předmětem je stanovení podmínek pro poskytnutí garance nejnižší ceny realizace fotovoltaické elektrárny včetně dodatečné slevy 10.000,- Kč na stejnou nebo obdobnou sestavu fotovoltaické elektrárny (dále jen „Garance nejnižší ceny“) za níže uvedených podmínek.
 2. Účastníkem akce může být fyzická osoba starší 18 let (spotřebitel),která na webových stránkách pořadatele www.muj-ed.cz požádala o cenovou nabídku fotovoltaické elektrárny (dále jen „nabídka ed.“) a splnila níže uvedené podmínky akce (dále jen „účastník“).

Podmínky akce

 1. Účastník požádá o nabídku ed.
 2. Účastník bude kontaktován zákaznickým centrem pořadatele za účelem získání konkurenční cenové nabídky fotovoltaické elektrárny, která musí být zpracovaná konkurenční společností, tj. právnickou osobou s příslušným oprávněním k realizaci fotovoltaických elektráren (dále jen „konkurenční společnost“), musí být konečná (po zaměření v místě realizace, zahrnující případné vícepráce), a nesmí být starší než tři měsíce (dále jen „konkurenční cenová nabídka“).
 3. Konkurenční cenová nabídka nesmí být nepřiměřeně nízká a nesmí obsahovat nepřiměřenou slevu, tj. 50.000,- Kč a vyšší.
 4. Konkurenční cenová nabídka nesmí být nižší, než je hodnota pořizovacích nákladů stejné nebo obdobné sestavy fotovoltaické elektrárny pořadatele. V tomto případě pořadateli snížit cenu nedovoluje zákon.
 5. Konkurenční společnost musí na trhu působit déle, než 12 měsíců, musí mít zrealizováno minimálně 100 fotovoltaických elektráren, musí fotovoltaické elektrárny realizovat samostatně bez využití subdodavatelů, nesmí být v insolvenčním řízení a musí být stále aktivní v realizaci fotovoltaických elektráren.
 6. Účastník nemá nárok na Garanci nejnižší ceny, jedná-li se o atypickou sestavu fotovoltaické elektrárny nebo takovou sestavu fotovoltaické elektrárny, která typem či svými parametry neodpovídá nabídce ed.
 7. Účastník nemá nárok na Garanci nejnižší ceny, je-li konkurenční cenová nabídka zfalšována nebo s ní bylo jinak manipulováno za účelem získání Garance nejnižší ceny.
 8. Účastník souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů (především jména, tel. kontaktu, e-mailové adresy a dalších nezbytných údajů). Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů může účastník kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným pořadateli.
 9. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vznesení námitky a další práva uvedená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Závěrečná ustanovení

 1. Akce probíhá na území České republiky a trvá od 01.08.2023 do odvolání.
 2. Vzhledem k možným nepředvídatelným událostem si pořadatel vyhrazuje právo na pozdější úpravu podmínek akce, případně na zkrácení, přerušení nebo úplné zrušení akce. Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách www.muj-ed.cz a budou účinné ode dne zveřejnění. Všechna ujednání uzavřená před změnou nebo ukončením akce budou řízena původními podmínkami.
 3. Účastník svou účastí na akci souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je dodržovat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout účastníkovi Garanci nejnižší ceny dle podmínek této akce v případech, kdy vznikne-li důvodné podezření o tom, že ze strany účastníka došlo k jednání v rozporu s právními předpisy či těmito podmínkami, úmyslnému obcházení těchto podmínek, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy.

V Ostravě dne 01.08.2023