logo

Pravidla akce | Pojištění FVE na rok zdarma od ed.

Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel akce společnosti Efektivní dům s.r.o., IČ: 27855252, DIČ: CZ 27855252, se sídlem Hlučínská 1177, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 31815 (dále jen „pořadatel“), jejímž předmětem je stanovení podmínek pro poskytnutí pojištění fotovoltaické elektrárny po dobu jednoho roku zdarma (dále jen „pojištění“) za níže uvedených podmínek.
 2. Pořadatel zajišťuje pojištění prostřednictvím partnerské společnosti Chytrý Honza a.s., IČ: 29048770, DIČ:CZ29048770, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Městského soudu v práce pod sp. zn. B 20978 (dále jen „partner“). Jedná se o českoufinančně-poradenskou akciovou společnost, založenou roku 2010, která provozuje e-shop a srovnávač finančních produktů, majitelem je investiční skupina DRFG a v letech 2015 až 2017 partner udílel Cenu pokroku Chytrého Honzy za nejlepší inovace bank a pojišťoven.
 3. Účastníkem akce může být fyzická osoba starší 18 let (spotřebitel), která vyplnila formulář pořadatele (dále jen „formulář“) a splnila níže uvedené podmínky akce (dále jen „účastník“). Formulář bude účastníkovi zaslán současně s cenovou nabídkou na realizaci fotovoltaické elektrárny pořadatelem.

Podmínky akce

 1. Akce se vztahuje výhradně k nemovitosti (rodinnému domu) ve vlastnictví účastníka.
 2. Akce se vztahuje výhradně k instalaci fotovoltaické elektrárny účastníka realizované a dokončené do 6 měsíců od vyplnění formuláře.
 3. Realizace fotovoltaické elektrárny může být provedena pořadatelem či jiným subjektem s oprávněnímk realizaci fotovoltaických elektráren. V případě realizace jiným subjektem, bude účastník ve formuláři povinen uvést důvod realizace fotovoltaické elektrárny jiným subjektem (výhody jiného subjektu apod.).
 4. Podmínkou pojištění je poskytnutí veškeré potřebné součinnosti účastníkem pořadateli za účelem vyřízení pojištění, a to především poskytnutí svých osobních údajů (jména, tel. kontaktu, e-mailové adresy) a stávající pojistné smlouvy pro pojištění nemovitosti, na které bude fotovoltaická elektrárna umístěna (dále jen „smlouva"). Smlouva musí být poskytnuta nejpozději 10 dnů před samotnou realizací fotovoltaické elektrárny.
 5. Účastník souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů také partnerovi (především jména, tel. kontaktu, e-mailové adresy a dalších nezbytných údajů) a smlouvy za účelem vyřízení předmětného pojištění a souhlasí, že ho bude partner po vyplnění formuláře kontaktovat za účelem vypracování cenové nabídky pojištění. Bude-li to nezbytné, umožní účastník partnerovi technické zaměření své nemovitosti (zaměření je zdarma). Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů může účastník kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným pořadateli
 6. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vznesení námitky a další práva uvedená v zákoněč. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 7. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotovoltaickou elektrárnu lze pojistit pouze v rámci pojištění nemovitosti a že jedná o změnu stávající smlouvy (navýšení hodnoty hlavní/vedlejší stavby o hodnotu fotovoltaické elektrárny)
 8. Částku za pojištění v hodnotě pojistného na fotovoltaickou elektrárnu hradí po dobu 1 roku pořadatel, přičemž předmětnou částku pořadatel účastníkovi vyplatí zpětně bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účet účastníka uvedený ve formuláři po předložení potvrzení o úhradě pojistného pojišťovně.
 9. Po uplynutí jednoho roku si může účastník pojištění prodloužit na další období za cenu a podmínek stanovených příslušnou pojišťovnou, kterou již pořadatel nehradí.
 10. Pojištění kryje živly, přepětí / podpětí v síti, technické závady vč. nahodilého zničení do výše dle níže uvedené tabulky.

Podporované pojišťovny, výše pojistného krytí

Pojišťovna Základ Připojištění
Živly Přepětí/Podpětí Technická závada
(vč. nahodilého zničení)
Allianz pojišťovna ANO ANO ANO (do výše 100 000,-Kč)
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) ANO ANO
(DO VÝŠE 150 000,-Kč)
OMEZENĚ (do výše 150 000,-Kč)
ČSOB Pojišťovna ANO ANO ANO (do výše 100 000,-Kč)
DIRECT Pojišťovna ANO ANO ANO (do výše hodnoty stavby)
Generali Česká Pojišťovna ANO ANO ANO (do výše 800 000,-Kč)
Kooperativa pojišťovna ANO ANO ANO (do výše 200 000,-Kč)
UNIQA pojišťovna ANO ANO ANO (do výše 200 000,-Kč)

Závěrečná ustanovení

 1. Akce probíhá na území České republiky a trvá od 27.04.2023 do odvolání.
 2. Vzhledem k možným nepředvídatelným událostem si pořadatel vyhrazuje právo na pozdější úpravu podmínek akce, případně na zkrácení, přerušení nebo úplné zrušení akce. Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách www.muj-ed.cz a budou účinné ode dne zveřejnění. Všechna ujednání uzavřená před změnou nebo ukončením akce budou řízena původními podmínkami.
 3. Účastník svou účastí na akci souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je dodržovat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout účastníkovi pojištění dle podmínek této akce v případech, kdy vznikne-li důvodné podezření o tom, že ze strany účastníka došlo k jednání v rozporu s právními předpisy či těmito pravidly, úmyslnému obcházení těchto pravidel, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. Došlo-li již ke sjednání pojištění a proplacení finančních prostředků účastníkovi je pořadatel v případech dle předchozí věty oprávněn požadovat po účastníkovi zpětnou úhradu pojistného do 10 dnů od doručení písemné výzvy pořadatele.

V Ostravě dne 05.05.2023